Уговор о донацији

Закључен у Београду, дана _________ . 2020. године између:

ДОНАТОРА:

_____________________________________________________________________________________________________
ПИБ:__________________ МБ: ________________
Текући рачун: __________________________________
( у даљем тексту: Донатор)

ФОНДАЦИЈЕ:

”ПРАВОСЛАВНА ФОНДАЦИЈА” из Београда, ул. Маршала Бирјузова бр.53, Матични број: 28831773, ПИБ 111692759, коју заступа управитељ Жељко Чуровић (у даљем тексту: Фондација)

Члан 1

Предмет овог уговора је прикупљање новчаних средстава (донација) од стране Донатора, а све ради остваривања циљева Фондације који су предвиђени статутом и свим осталим актима Фондације, а у складу са законом.

Члан 2

Донатор се овим уговором обавезује да Фондацији изврши бесповратну новчану донацију коју ће извршити у износу од ___________________ дин и то уплатом на текући рачун Фондације број : 150-0000000045328-51 који се води код Директне банке, Београд.

Члан 3

Фондација са великом захвалношћу прима ову донацију и обавезује се да ће средства која је Донатор донирао овим уговором употребити искључиво у сврху испуњења циљева Фондације ближе одређена Статутом и другим актима и да средстава неће употребити у друге сврхе.

Члан 4

Фондација се обавезује да ће Донатору учинити доступним све информације о времену и начину коришћења средства донације.

Члан 5

Уговорне стране ће настојати да сва евентуална спорна питања која настану по овом Уговору реше споразумно. У случају да спор није могуће решити мирним путем, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 6

Измене и допуне овог Уговора могу се чинити искључиво уз сагласност обе Уговорне стране у писаној форми као анекс Уговора.

Члан 7

Уговор ступа на снагу даном потписивања и сачињен је у два (2) истоветна примерка од којих свака страна задржава по један (1) примерак.

 

Донатор Фондација

__________________________ ________________________
(Законски заступник) Жељко Чуровић